Ingezonden brief; Gemeente Putten het spoor bijster?

Recent heeft burgemeester Lambooij van de gemeente Putten in een interview in De Stentor de uitspraak gedaan dat het ‘leed’ dat bij permanente bewoners van recreatiewoningen ontstaat, niet te wijten zou zijn aan het handhavend optreden van de overheid. “Mensen wisten tenslotte van te voren dat ze een risico namen door daar illegaal te gaan wonen”.

Deze stelling van de burgemeester is mijns inziens te zwart-wit en gaat aan aantal zaken voorbij.Een groot deel van de mensen dat in Putten permanent in een recreatiewoning verblijft, doet dit, in tegenstelling tot het beeld dat bij de gemeente lijkt te leven, niet uit luxe of vrije wil, maar uit pure noodzaak. Door het schrijnende tekort aan sociale huurwoningen in deze gemeente (ook voor urgente gevallen), de wachttijden van 8-10 jaar, en het feit dat een koop- of huurwoning in de vrije sector voor grote groepen onbetaalbaar is geworden, gaat men noodgedwongen op zoek naar alternatieven. Een dak boven het hoofd hebben is tenslotte voor iedereen een eerste levensbehoefte en primair recht!

De gemeente Putten heeft jarenlang het permanent bewonen van recreatiewoningen oogluikend toegestaan en hierop niet gehandhaafd. Er zijn vanuit het verleden situaties bekend waarin ambtenaren van de gemeente Putten urgente gevallen actief verwezen naar een recreatiepark, in de wetenschap dat de woningstichting niet voldoende woningen voorradig had om hen te kunnen huisvesten. Er kan dan denk ik ook wel gesteld worden dat een groot deel van de problematiek t.a.v. de permanente bewoning van recreatiewoningen te wijten is aan een tekortschietend beleid van de gemeente op het gebied van huisvesting.

Sinds Putten zich samen met tien andere gemeenten op de Veluwe heeft verenigd in de stuurgroep Vitale Vakantieparken en de gemeente een nieuw belang heeft, waait de wind uit een andere hoek.

Er wordt actief en met harde hand gehandhaafd. Hierbij wordt voorbij gegaan aan de persoonlijke gevolgen van deze beleidswijziging voor de bewoners van de recreatiewoningen: financiële problemen door forse waardevermindering en het vrijwel onverkoopbaar worden van recreatiewoningen, geen of moeilijk andere betaalbare woonruimte kunnen vinden, onheuse bejegening door gemeenteambtenaren, aantasting van de privacy door frequente controles en gezondheidsproblemen ten gevolge van stress.

Burgemeester en wethouder hebben in het openbaar meermaals de toezegging gedaan dat er niemand op straat gezet wordt en er rekening wordt gehouden met persoonlijke situaties.De ervaringen van mensen die door de gemeente aangeschreven zijn, schetsen echter een ander beeld. Bewoners geven aan zich niet gehoord, gesteund en geholpen te voelen door de gemeente.Het kan toch niet zo zijn dat een gemeente met een christelijke signatuur de mens achter het beleid totaal uit het oog verliest en op deze manier met zijn burgers wil omgaan?

Vorige week meldden diverse kranten de volgende twee berichten: de gemeente Putten overweegt een aantal recreatieparken als ‘overgangspark’ aan te wijzen. Mensen die bijvoorbeeld hun recreatiewoning in het kader van het handhavingsbeleid moeten verlaten kunnen hier tijdelijk gehuisvest worden in afwachting van andere woonruimte (lees: je moet de ene recreatiewoning verlaten om tijdelijk in de andere te gaan wonen, maar dan wel tegen dubbele woonlasten. Begrijpt u het nog???). Daarnaast gaf de gemeente aan in principe positief staat tegenover het idee tiny houses (kleine goedkope woningen, wat recreatiewoningen in feite ook zijn) op een speciaal hiervoor te bestemmen terrein te gaan plaatsen. Dit lezende vraag ik mij af of de gemeente niet verstrikt begint te raken in het web van haar eigen handhavingsbeleid.

Het zou de burgemeester en het college van Putten kracht en aanzien geven als zij de moed zouden hebben hun beleid kritisch tegen het licht te houden en met de menselijke maat als uitgangspunt opnieuw vorm te geven. Wie A zegt, hoeft tenslotte geen B te zeggen. Zij kan ook toegeven dat A fout was.

De redactie behoudt zich het recht om ingezonden brieven te redigeren, in te korten of niet te plaatsen. Plaatsing betekent niet dat de redactie de mening of de opvatting van de schrijver deelt. Bijdragen dienen voorzien te zijn van naam afzender. Als u op deze ingezonden brief wilt reageren, stuur dan een e-mail naar redactie.pwb@persgroep.nl of laat een berichtje achter op www.puttensweekblad.nl

Meer berichten